Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Ηλεκτροκίνηση οχημάτων και πράσινη ενέργεια στο Nησί της Eπανάστασης

 Ακολουθεί αναδημοσίευση από το Περιοδικό Ατέχνως :Το έχου­με πει και ξανα­πεί: ο χορός τρι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων της “πρά­σι­νης” ανά­πτυ­ξης μετα­ξύ μεγα­θη­ρί­ων _μονοπωλιακών ομί­λων με “«προ­τά­σεις» (;;) μηδε­νι­κών ή χαμη­λών ρύπων” στην παρα­γω­γή ενέρ­γειας και γενι­κό­τε­ρα (ηλε­κτρο­κί­νη­ση οχη­μά­των πχ.), που θα αλλά­ξουν –λένε (με το αζη­μί­ω­το) τη ζωή μας, γίνε­ται σημαία και αιχ­μή δόρα­τος για μια ακό­μη επί­θε­ση στο λαϊ­κό εισόδημα.

Σ’ αυτό το σημεί­ω­μα, θα επι­διώ­ξου­με να παρου­σιά­σου­με πλευ­ρές της προ­σπά­θειας που κατα­βά­λει σχε­τι­κά το κρά­τος της Κού­βας, με τα συν και πλην, τις δυσκο­λί­ες και αντι­φά­σεις, με δεδο­μέ­νο πως, τόσο για την εγχώ­ρια παρα­γω­γή, όσο και για την εισα­γω­γή τέτοιων οχη­μά­των, καθο­ρι­στι­κό για την τελι­κά τιμή είναι η (επι­διω­κό­με­νη) «νομι­σμα­τι­κή μεταρρύθμιση»

1.

Το κου­βα­νι­κό κρά­τος θα που­λά ηλε­κτρι­κά οχή­μα­τα σε CUP (Πέζο) και MLC (Moneda Libremente Convertible μετα­τρέ­ψι­μο συνάλ­λαγ­μα = 1$) τιμές κόστους.
Αυτό τόνι­σε πριν ένα μήνα ο υπουρ­γός Ενέρ­γειας και Ορυ­χεί­ων, Vicente de la O Levy, στις συνε­δριά­σεις της κου­βα­νι­κής Εθνο­συ­νέ­λευ­σης της Λαϊ­κής Εξου­σί­ας επι­ση­μαί­νο­ντας ότι η χώρα θα τονώ­σει την πώλη­ση ηλε­κτρι­κών οχη­μά­των σε τιμές «μη κερ­δο­σκο­πι­κές».

Το έχου­με πει και ξανα­πεί: ο χορός τρι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων της “πρά­σι­νης” ανά­πτυ­ξης μετα­ξύ μεγα­θη­ρί­ων _μονοπωλιακών ομί­λων με “«προ­τά­σεις» (;;) μηδε­νι­κών ή χαμη­λών ρύπων” στην παρα­γω­γή ενέρ­γειας και γενι­κό­τε­ρα (ηλε­κτρο­κί­νη­ση οχη­μά­των πχ.), που θα αλλά­ξουν –λένε (με το αζη­μί­ω­το) τη ζωή μας, γίνε­ται σημαία και αιχ­μή δόρα­τος για μια ακό­μη επί­θε­ση στο λαϊ­κό εισόδημα.

Σ’ αυτό το σημεί­ω­μα, θα επι­διώ­ξου­με να παρου­σιά­σου­με πλευ­ρές της προ­σπά­θειας που κατα­βά­λει σχε­τι­κά το κρά­τος της Κού­βας, με τα συν και πλην, τις δυσκο­λί­ες και αντι­φά­σεις, με δεδο­μέ­νο πως, τόσο για την εγχώ­ρια παρα­γω­γή, όσο και για την εισα­γω­γή τέτοιων οχη­μά­των, καθο­ρι­στι­κό για την τελι­κά τιμή είναι η (επι­διω­κό­με­νη) «νομι­σμα­τι­κή μεταρρύθμιση»

1.

Το κου­βα­νι­κό κρά­τος θα που­λά ηλε­κτρι­κά οχή­μα­τα σε CUP (Πέζο) και MLC (Moneda Libremente Convertible μετα­τρέ­ψι­μο συνάλ­λαγ­μα = 1$) τιμές κόστους.
Αυτό τόνι­σε πριν ένα μήνα ο υπουρ­γός Ενέρ­γειας και Ορυ­χεί­ων, Vicente de la O Levy, στις συνε­δριά­σεις της κου­βα­νι­κής Εθνο­συ­νέ­λευ­σης της Λαϊ­κής Εξου­σί­ας επι­ση­μαί­νο­ντας ότι η χώρα θα τονώ­σει την πώλη­ση ηλε­κτρι­κών οχη­μά­των σε τιμές «μη κερ­δο­σκο­πι­κές».


Άλλα ενεργειακά μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός στην Εθνοσυνέλευση της Λαϊκής Εξουσίας περιλαμβάνουν την αύξηση των τιμών αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τρίτους, με σκοπό την ενθάρρυνση της παραγωγής της, ενώ θα επιτρέπεται στους κατασκευαστικούς συνεταιρισμούς να τοποθετούν φωτοβολταϊκά πάνελ και να εκτελούν έργα εγκατάστασης ηλιακών πάρκων.


Ηλεκτρικά οχήματα στην Κούβα

Η Κούβα, της οποίας η βιομηχανία αυτή τη στιγμή δεν παράγει η ίδια όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έχει αναπτύξει μια διαδικασία για την εισαγωγή αυτοκινήτων και άλλων μέσων μεταφοράς αυτού του τύπου τα τελευταία χρόνια.
Επιπλέον, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι Μεγάλες Αντίλλες έχουν συναρμολογήσει –με ίδια μέσα σχεδόν πέντε χιλιάδες ηλεκτρικά τρίκυκλα και τετράκυκλα +άλλα δύο χιλιάδες τρίκυκλα προγραμματιμένα.

Επίσης μέχρι στιγμής, για παράδειγμα, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Laituning υπέδειξε διάφορα μοντέλα αυτοκινήτων που έστελνε στην Κούβα, ωστόσο δεν είχε διευκρινιστεί εάν θα ήταν σε τιμές προσιτές στον πληθυσμό ή αν θα προορίζονταν για κρατικές εταιρείες (υπό μορφή βοήθειας).

Για σχεδόν πέντε χρόνια, οι ανώτατες αρχές της χώρας αγωνίζονται για τη διαφοροποίηση της ενεργειακής μήτρας της Κούβας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των μεταφορών.

Πάντως αυτή τη στιγμή 40.000–50.000 ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες κυκλοφορούν στο νησί σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών και στην Αβάνα υπάρχουν πολλά –όλο και περισσότερα, δρομολόγια λεωφορείων των οποίων τα αυτοκίνητα είναι υβριδικά ή πλήρως ηλεκτρικά.

Από την πλευρά της, τον περασμένο Αύγουστο η κουβανική κυβέρνηση ενέκρινε νέα μέτρα που κάνουν τις μη εμπορικές εισαγωγές πιο ευέλικτες, τα οποία περιλαμβάνουν ότι κάθε ταξιδιώτης μπορεί να εισάγει στη χώρα ως μέρος των παραδοτέων αποσκευών του δύο ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες με έως και δύο θέσεις.💥 Συνεργασία Tianjin Dongxing Grupo Κίνας
+ Minerva Κούβας

Ο στόλος ηλεκτρικών οχημάτων, που κερδίζει χώρο στους δρόμους της Κούβας λόγω του χαμηλότερου κόστους του σε σύγκριση με τα συμβατικά, πήρε άλλη μια ώθηση με την κοινή παραγωγή μεταξύ Κούβας και Κίνας περισσότερων οχημάτων αυτού του τύπου για την πρωτεύουσα.

Όπως αναφέρει το Cubadebate, η κινεζική εταιρεία Tianjin Dongxing Grupo Industrial y Comercial, σε συνεργασία με την κουβανική εταιρεία Minerva, σκοπεύει να αυξήσει την παραγωγή σε 10.000 μοτοσυκλέτες και τον ίδιο αριθμό τρίκυκλων για φέτος (2023).

  • Ταυτόχρονα, σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τη συναρμολόγηση 500 τετράκυκλων και να αρχίσουν να επιχειρούν μηχανικά ποδήλατα, κάτι που θα αυξήσει τις εκτιμώμενες δυνατότητες πωλήσεων στα 35 εκατομμύρια δολάρια.
  • Για να ικανοποιηθούν αυτά τα σχέδια παραγωγής, αναμένεται μια νέα γραμμής συναρμολόγησης τρίκυκλων τους επόμενους μήνες, ενώ τα τετράκυκλα αξιολογούνται για να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές που απαιτούνται από την αγορά της Κούβας και της Καραϊβικής.
  • Σύμφωνα με την εταιρεία, μέρος της παραγωγής θα εξάγεται –αποφέροντας συνάλλαγμα και στο νησί, σε χώρες της Καραϊβικής, της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, όπου υπάρχει αξιόλογη ζήτηση για την ποιότητα των οχημάτων, αλλά το μεγαλύτερο θα πάει στην Κούβα.
  • Με δεδομένο πως τα αυτοκίνητα εδώ είναι παλιά και τα ανταλλακτικά είναι δύσκολο να αγοραστούν, μας έκανε να σκεφτούμε να τα αντικαταστήσουμε –πέραν των συμβατικών και με ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα συμβάλλοντας στα προβλήματα ρύπανσης και συντήρησης.

Το έργο διαμορφώθηκε από την κινεζική συμβολή τεχνολογίας και εξοπλισμού, που αντιπροσώπευε σχεδόν το 60 τοις εκατό της συνολικής επένδυσης, ενώ η κουβανική πλευρά ανέλαβε το υπόλοιπο 40%, προσφέροντας τους χώρους εγκατάσταση και τη γενική διαμόρφωση.

Στην Κούβα, όπου ο στόλος της αυτοκινητοβιομηχανίας βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, τα μικρά ηλεκτρικά τετράκυκλα και τρίκυκλα έχουν γίνει κίνητρο για μεταφορές. Μέχρι σήμερα, είναι συνηθισμένο να βλέπουμε οχήματα αυτού του τύπου, κυρίως στην Αβάνα και σε ορισμένες άλλες μεγάλες πόλεις, κυρίως με ιδιωτικές πινακίδες.

Euronews:
Η «έκρηξη» των ηλεκτρικών οχημάτων στην Κούβα


Ο συνταξιούχος ταξιτζής, Sixto González, με το μπλε ηλεκτρικό του τετράτροχο.

Χιλιάδες Κουβανοί
αποχαιρετούν τη βενζίνη
Kαλωσορίζοντας το μέλλον
.

(καλοκαίρι 2022)
Εδώ και αρκετό καιρό ηλεκτρικά οχήματα έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στη χώρα της Καραϊβικής. Είναι μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και τετράκυκλα που κινούνται με περίπου 40 χιλιόμετρα την ώρα μέσω της Αβάνας.
💥  Κοστίζουν 4.000–8.000 $ | Peso cubano_ CUP και, όσοι έχουν τη δυνατότητα να τα αποκτήσουν τα χρησιμοποιούν ως ταξί ή μεταφορά φορτίου, ενώ άλλοι ονειρεύονται να τα έχουν μια μέρα.

Ο Sixto González, ιδιοκτήτης ηλεκτρικού τετράκυκλου, δεν ξεχνάει τις μέρες που οδηγούσε βυτίο μεταφοράς καυσίμων.
“Αυτό είναι το μέλλον του κόσμου… Ελπίζω, έχω λίγο δρόμο μπροστά μου (λόγω ηλικίας), αλλά θα ήθελα να είχα πάρει αυτό το ηλεκτρικό πιο πριν και η ζωή μου έδωσε την ευκαιρία να το έχω

Το εργοστάσιο συναρμολόγησης Minerva λειτουργεί στην πόλη Santa Clara. Οι εγκαταστάσεις ανήκαν σε ένα παλιό παροπλισμένο σοβιετικό εργοστάσιο συναρμολόγησης φορτηγών. Τώρα είναι ένα εργοστάσιο που παράγει ετησίως περίπου 5.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Στόχος για φέτος είναι τα 10.000 οχήματα (εντός του 2022). Σύμφωνα με τις αρχές, αυτή τη στιγμή στο νησί κυκλοφορούν από 40.000 έως 50.000 ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες.

Η Κούβα βιώνει μια βαθιά κρίση ελλείψεων καυσίμων και ανταλλακτικών για οχήματα εδώ και δεκαετίες, ως αποτέλεσμα του οικονομικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δοκιμασία και οι ουρές για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ είναι πάντα μεγάλες. Υπάρχει επίσης έλλειψη ανταλλακτικών για αυτοκίνητα, που τα περισσότερα είναι τη δεκαετίας του ’50.

Foto AndyJorgeBlanco-^Cubadebate

4.

Η φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
είναι εξασφαλισμένη

Παρά το έλλειμμα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλαβών και εργασιών συντήρησης σε θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της χώρας, πάντα βρίσκονται τρόποι (γεννήτριες και ό,τι) για αυτόν τον σκοπό (σσ. το σημείωμα του euronews γράφτηκε το καλοκαίρι με την πυρκαγιά να μαίνεται στη βάση πετρελαίου Supertanqueros και τις γύρω περιοχές της βιομηχανικής ζώνης Matanzas)

Ωστόσο, ο διευθυντής στρατηγικής πολιτικής του υπουργείου Ενέργειας, Ramsés Calzadilla, διαβεβαιώνει ότι αυτό το έλλειμμα δεν εμποδίζει τη λειτουργία των ηλεκτρικών οχημάτων.
«Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα μοιάζει πολύ με ένα ψυγείο» όσον αφορά την κατανάλωση», λέει ο Calzadilla, αισιόδοξος ότι τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια θα ανακάμψουν σύντομα και η Κούβα θα έχει αρκετό φως.
Αυτή η εναλλακτική, που δεν είναι ακόμη προσιτή σε όλους, υπόσχεται να κάνει τη ζωή ευκολότερη για τους Κουβανούς _…θα γίνει κάποια στιγμή κτήμα όλου του λαού μας.


Πηγή : Ατέχνως